อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

—————————————————————————————————————————————–

– ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด

– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

– การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  การรับรองชี้ระวังแนวเขตที่ดิน

– ตรวจตราความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ

– การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การเปลี่ยนแปลงรายการเรือ

– การขอมีหนังสือคนประจำเรือ การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ

– อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

       สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 4 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์

วันที่:03 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:

Post View : 119

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin